ทำไมรถทุกคันต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.? 

 อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในทุกวันจะมีผู้เสียชีวิตกว่า 40 ราย เจ้าของรถทุกคนต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ที่ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครอง โดยความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถคันเอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองสูงสุดเป็นค่ารักษาพยาบาลตามความเสียหายที่แท้จริงไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน หรือ 500,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต หรือ 200,000 – 500,000 บาท ต่อคนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง แล้วแต่กรณี

 ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถของตนเองหรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ โทรสอบถามการใช้สิทธิ ได้ที่ Call Center บริษัทกลางฯ 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.rvp.co.th