PEA สทิงพระ ได้มีการ ดำเนินการระดมทีมดับไฟ ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลื่ยนสายแรงสูง เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า

 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.นาย ประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ ได้มอบหมายให้พนักงานช่าง และผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสทิงพระ เข้าระดมทีมดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลิ่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง รหัส STU 03 , STU 04 ช่วงที่ 4 บ้านวัดประเจียก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ภาพ/ข่าว:แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ