กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน

ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” โครงการ สร้างสรรค์ไทย 2 (Creative Thai)

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราว ที่สร้างความน่าสนใจ และความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวิดีทัศน์ (คลิปวิดีโอ) ความยาวไม่เกิน 5 นาที

ร่วมชิงรางวัล จํานวน 7 รางวัล เงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

ชมเชย จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

Popular Vote จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีหลักสูตรออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจในการผลิตสื่อวิดีทัศน์ (คลิปวิดีโอ) อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก่อนลงมือผลิตจริง

ติดตามข่าวสารและช่องทางสมัครได้ที่

https://www.facebook.com/creativethai2022

https://www.creativethai2.com

Line : @creativethai

#สร้างสรรค์ไทย #creativethai

#เยาวชนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม

#สร้างสรรค์ไทย #กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์