มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี เปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่ 161

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 161 ซึ่งมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 มีนาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวรายงานฯ และ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดราชบุรี ตามลำดับ  นอกจากนี้ยังมี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี กรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนบุคลากรด้านสาธารณสุข และคณะบุคคลจากหลายภาคส่วนที่สนับสนุนโครงการฯ ร่วมในพิธีนี้อีกด้วยเมื่อเร็วๆนี้

โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ 5 ครั้ง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือคนพิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ให้ได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ โดยไม่คิดมูลค่าจากผู้รับบริการ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระต่อตนเอง ครอบครัว และสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคม  ซึ่งในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ 161 นี้ มีผู้ขอรับบริการทำขาเทียมประมาณ 140 ราย