มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประกาศนามและความพร้อมเดินหน้าสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ เพิ่มทักษะและสมรรถนะสากลตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมศตวรรษที่ 21

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย  เซาธ์อีสท์บางกอก ประกาศเดินหน้าสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ ที่พร้อมตอบโจทย์ ตลาดงานสากล ของศตวรรษที่ 21 เตรียมรับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศและภูมิภาคในอนาคต หลังจากพิธีฉลองการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นอย่างน่าประทับใจวันนี้ (30 มีนาคม 2566) ณ หอประชุม SBU Hall ถนนสรรพาวุธ บางนา ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้เปิดบริการทางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย ในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ผลิตมืออาชีพป้อนตลาดแรงงานมาเป็นเวลาถึง 23 ปี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หรือ Southeast Bangkok University (SBU) ย้ำว่า SBU ในวันนี้คือ ความสำเร็จของการต่อยอดการให้บริการทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันที่มุ่งมั่นในการสร้างคนไทยและทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคให้เป็นเปี่ยมศักยภาพและสมรรถนะระดับสากล เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสำหรับการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และสังคม โดย SBU มุ่งมั่นที่จะรั้งบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานสากลในระดับภูมิภาค

ในโอกาสนี้ นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ ตัวแทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเดินทาง  มา เป็นประธานในพิธีและมอบหนังสือคำสั่งกระทรวงฯ  พร้อมแสดงความชื่นชมและยินดีในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ที่บริหารจัดการเป็นไปตาม พันธกิจอย่างครบถ้วน ผลิตบัณฑิตออกไปรับ ใช้สังคม และประเทศชาติอย่างมีคุณค่า และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  โดยภายในงาน ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองกรรมการบริหารบริษัทอรรถวิทย์รุ่งเรือง จำกัด ดร.ณัฐรัตน์ ประโยชน์อุดมกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นายชนะ รุ่งแสง รวมทั้งคณะกรรมการสภาฯ อาทิ รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม รศ.วิรัช สงวนวงศ์วาน รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ และนายธวัชชัย ไทยเขียว

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติ จาก เลขาธิการรัฐจากราชอาณาจักรกัมพูชา H.E. Neak Sambo รองผู้ว่าราชการจังหวัดตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจน์ ภูติเกียรติกำจร  เหล่าคนดังในแวดวงเศรษฐกิจของประเทศที่เคยได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาทิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายปรีดี ดาวฉาย และผูัอำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข  ตลอดจนผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น  ดร.มัทนา สานติวัตร จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเครือข่ายจากอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ตั้งอยู่ในพื้นที่บางนาซึ่งในอดีตเคยเป็นนาข้าว และที่ตั้งบางพลีตั้งอยู่ด้าน   ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร โดยถือกำเนิดบนพื้นฐานมั่นคง ซึ่งวางไว้ ในรูปแบบ ของโรงเรียนเอกชนสายสามัญ    ที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมและมัธยมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จากความตั้งใจอันแน่วแน่ของสองผู้ก่อตั้ง นายเพิ่ม-นางละออง รุ่งเรือง ผู้มุ่งมั่นให้การศึกษา อบรม บ่มเพาะ และปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมในเยาวชน อันเป็นปณิธานที่สืบทอดโดยทายาทรุ่นต่อมาและได้พัฒนาต่อเนื่อง มีการเปิดสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. เปิดหลักสูตรภาษา อังกฤษ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จนกระทั่งต่อยอดสู่การเปิดวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

เมื่อปี พศ.2542 เปิดทำการสอนใน 4 คณะในตอนแรก และในภายหลังเพิ่มเป็น 5 คณะ ได้แก่ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน  คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ โดยในปัจจุบัน  เปิดบริการด้านการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.southeast.ac.th และ Facebook : SBU Southeast Bangkok

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการในเทคโนโลยีใหม่ๆ และให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้แตกฉาน จบการศึกษาไปด้วยศักยภาพ ที่เพียงพอ ในการประกอบอาชีพ มีสมรรถนะสากล (Globalization) มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คิดในเชิงวิพากย์และคิดได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถบริหาร จัดการ และพึ่งตนเองได้ ในขณะที่รักษาไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ อันจะส่งประโยชน์โดยรวมต่อสังคมและประเทศ