บริษัทกลางฯ ร่วมงานสัมมนาโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ 6 ขั้นตอนสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ให้กับผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร ซึ่งเป็นความร่วมมือของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กรุงเทพมหานคร , การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง , ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน , บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมให้สถานประกอบการ มีมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุมวีริศ ชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา