Browsing Tag

Miss Heritage Thailand 2022

การประกวด Miss Heritage Thailand 2022 เพื่อคัดเลือกตัวแทน สู่เวทีระดับโลก การประกวด Miss…

วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในปัจจุบันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม วิถีชีวิต จนมีการมองวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่ล้าหลัง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ คุณค่านั้นไว้  โครงการ ”…
Read More...