CAT ชนะเลิศสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2562

ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 39 ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งในปีนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินดีเด่น ชื่อชุด “TOMORROW we live เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เคยหยุด ไปให้สุดกับวันพรุ่งนี้”

โดยในปี 2562 CAT ได้จัดทำปฏิทินชนิดแขวนและสมุดบันทึก ในชื่อชุด “TOMORROW we live เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เคยหยุด ไปให้สุดกับวันพรุ่งนี้” ที่นำเสนอแนวคิดเตรียมความพร้อมไปกับ CAT ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปสู่ยุคหน้ากับ 12 ภาพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ดิจิทัลแห่งอนาคต  ซึ่งจะนำพาความสะดวกสบายมาให้มวลมนุษยชาติ ผ่านการรังสรรค์ภาพอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นจากศิลปินรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงในวงการ ผสมผสานกับเทคโนโลยี AR เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานเปิดประสบการณ์ความรู้ที่แปลกใหม่กลายเป็นปฏิทินสุดล้ำน่าค้นหา

 สำหรับทำเนียบปฏิทิน CAT ที่ได้รับรางวัลสุริยศศิธร มีดังนี้

  • ปี 2551 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ชื่อชุด “พ่อสอน ลูกสร้าง เพื่อสังคมเปี่ยมรอยยิ้ม”
  • ปี 2553 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภททั่วไป ชื่อชุด “ยลโลก สีสวย”
  • ปี 2554 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “ดั่งประทีปทอง ส่องทางสุข”
  • ปี 2554 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “ดั่งประทีปทอง ส่องทางสุข”
  • ปี 2556 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ชื่อชุด “ทำดีได้ 365 วัน”
  • ปี 2557 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป ชื่อชุด Sense of Life สุนทรียภาพแห่งชีวิตในดินแดนห่างไกล”
  • ปี 2560 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “เทิดไว้เหนือเกล้า ร.9”
  • ปี 2561 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ”
  • ปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ”
  • ปี 2562 รางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินดีเด่น ชื่อชุด TOMORROW we live เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เคยหยุด ไปให้สุดกับวันพรุ่งนี้”

 

การมอบรางวัล “สุริยศศิธร” ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ด้วยสมาคมฯ เล็งเห็นว่าในแต่ละปีปฏิทินของหน่วยงาน องค์กร รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ได้ลงทุนอย่างคุ้มค่าเป็นจำนวนมากในการจัดทำสื่อปฏิทินที่สวยงาม  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรแล้วยังใช้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้หากสามารถเพิ่มพูนคุณค่าในการใช้ปฏิทินเหล่านั้นให้มีบทบาทและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ปฏิทินจะกลายเป็นสื่อที่สมค่าอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มจัดการประกวดปฏิทินติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ปฏิทินได้อย่างสมบูรณ์ มีประโยชน์ และมีคุณค่ามากขึ้น