CAT ดันโครงการ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” พร้อมจัดสัมมนารับฟังความเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  โดย พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ “ดิจิทัลพาร์ค
ไทยแลนด์”(Digital Park Thailand) หนึ่งในโครงการสำคัญภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 พร้อมปาฐกถาพิเศษโดย นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานคณะทำงานโครงการลงทุน  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เกี่ยวกับบทบาทและความพร้อมของภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์    โดยมีองค์กรเอกชนไทยและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ กลุ่มนักลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมยานยนต์  ธนาคารและสถาบันการเงิน  สมาคมการค้า  ฯลฯ  ณ ห้องบอลรูม  โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  CAT  ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   ได้นำเสนอภาพรวมโครงการฯ รวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของโครงการ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ในงาน  Market Sounding ครั้งที่ 1 ดังกล่าว  เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยและต่างประเทศที่สนใจร่วมลงทุน  ทั้งนี้ โครงการ  “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP)  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งจะพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลที่ทันสมัยของภูมิภาคอาเซียน   บนพื้นที่กว่า 800 ไร่  บริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยภายในโครงการฯ  CAT ได้จัดเตรียมโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมความเร็วสูง  ทั้งระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงภายในประเทศ และระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ   พร้อมสำหรับรองรับการลงทุนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

โครงการ  “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต   ตลอดจนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ     นอกจากนี้  โครงการ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์”  ยังมีเป้าหมายช่วยพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของประเทศให้เพียงพอและมีคุณภาพอีกด้วย

ทั้งนี้  CAT จะนำข้อเสนอแนะและความเห็นที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ ไปประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการในรายละเอียดและร่างเอกสารคัดเลือกเอกชนเพื่อนำเสนอในงาน Market Sounding ครั้งต่อไป  ซึ่งมีกำหนดจะจัดภายในเดือนตุลาคมนี้    โดยคาดว่าจะเปิดขายเอกสารคัดเลือกเอกชนได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 และจะพิจารณาข้อเสนอของเอกชนและประกาศผลการคัดเลือกเอกชนเข้าเป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงการฯ ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ก่อนหน้านี้  CAT ได้มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศจีน  โดยลงนามเอ็มโอยู กับบริษัท CAC Telecom International Limited (CAC)  จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วยการศึกษาโครงการร่วมก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (Principal Term Sheet of Thailand – Hong Kong Submarine Cable) และโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เนตในประเทศไทย (Memorandum  of Understanding of Internet Data Center in Thailand)  เพื่อสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล การลงทุนและขยายการติดต่อสื่อสารของประเทศไปสู่ทั่วโลก  รวมถึงการเพิ่มแบนด์วิดท์ในโครงการเส้นทางเศรษฐกิจหรือ “วัน เบลต์ วันโรด” ไปยังฮ่องกง เพื่อทำให้ไทยเป็นเกตเวย์ในกลุ่มประเทศ CLMVT ทั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนรัฐบาลโดย  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี , ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   พร้อมด้วย นายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐของจีน ซึ่งได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจีน 500 คน เข้าร่วมงาน  ณ Hall D ชั้น 3 ศูนย์ประชุม Pattaya Exhibition and Convention Hall (Peach) ฝั่งตะวันออก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา