CAT มุ่งพัฒนาบุคลากรตามแนว ก.พ. และ ก.พ.ร. พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนภาครัฐ

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศกับ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  และ นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  โดยการร่วมลงนามของ CAT กับแต่ละหน่วยงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของ CAT ให้พร้อมเรียนรู้เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 808  อาคารสำนักงานใหญ่  บมจ. กสท  โทรคมนาคม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ