CAT สนับสนุนระบบ IoTพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำระบบไอโอที (Internet of Things) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เพื่อก้าวสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ จุดประกายเด็กไทยสร้างใจรักเกษตรไฮเทค ส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี นายสิรภพ มณีรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ  CAT  ส่งมอบระบบไอโอทีเพื่อพัฒนาการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  ให้กับ นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบระบบฯ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้จัดกิจกรรมส่งมอบระบบไอโอทีเพื่อพัฒนาการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  ประกอบด้วยอุปกรณ์การควบคุมระบบเปิด-ปิดน้ำ ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ ตลอดจนระบบวัดค่าฝุ่น (Air Quality Monitor) สำหรับใช้ในการพัฒนาผลิตผลและคุณภาพของแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของโรงเรียนในรูปแบบ Smart farm

โดยทีมวิศวกร CAT และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในเรื่องระบบน้ำกับฟาร์มเกษตรและความรู้เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ IoT และ Big Data กับ Smart farm เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนฯมีความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากทำงานของ Smart Farm ได้อย่างเต็มที่

CAT ส่งต่อองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี IoT และ Smart farm โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยี IoT ด้วยการปฏิบัติและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง  จากแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของโรงเรียนฯ ซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ IoT ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแล พร้อมกับความสามารถในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และยังต่อยอดทางเศรษฐกิจโดยนำผลผลิตส่วนที่เหลือไปจำหน่ายเป็นรายได้  เป็นไปตามวิสัยทัศน์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมทั้งด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัยและการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการพัฒนาระบบ IoT ในแปลงเกษตรของโรงเรียนฯ ยังนับเป็นจุดเริ่มต้นที่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้เรียนรู้การทำงานของเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farm เกิดความสนใจรักในงานเกษตรซึ่งสามารถยึดเป็นอีกอาชีพได้ในวันข้างหน้า สร้างทัศนคติใหม่ต่อการทำเกษตรที่แตกต่างจากในอดีตโดยใช้ระบบเทคโนโลยี IoTเป็นตัวช่วยบริหารจัดการในรูปแบบเกษตรอัจฉริยะได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพ   อีกทั้งเด็กๆสามารถเป็นสื่อกลางนำความรู้ในการใช้เทคโนโลยีกับการเกษตรไปสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อขยายประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้  CAT ได้ดำเนินแนวทาง CSR นำเทคโนโลยีไอโอทีสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนและชุมชนในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง   โดยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมถือเป็นหนึ่งในสถานศึกษาชั้นนำของจังหวัดสระบุรีซึ่งมีศักยภาพดำเนินการด้านเกษตรอัจฉริยะอย่างจริงจังและสามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ทั้ง 6 ภูมิภาคต่อไป