CAT ส่งมอบฟาร์มอัจฉริยะ โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” พร้อมยกระดับสังคมเกษตรยุคดิจิทัล 4.0

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำโดย  พ.อ. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมส่งมอบโครงการ แปลงเกษตรอัจฉริยะ CAT Digital Farm ภายใต้โครงการCAT เพาะพันธุ์ดี” โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิเนตร อูนากูล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานพิธีส่งมอบ พร้อมด้วย ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงาน โดยมี นางสาววาสนา พรศิวกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ให้การต้อนรับ เพื่อพัฒนาแปลงเกษตรดิจิทัลระดับโรงเรียน พร้อมหนุนเยาวชนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จังหวัดนครราชสีมา


พ.อ. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่าโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ CAT  มีเป้าหมายหลักคือ การนำประโยชน์ของไอโอที (IoT : Internet of Things) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอันทันสมัย มาใช้พัฒนายกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของฟาร์มเกษตรต่าง ๆ ในรูปแบบของ Digital Farm โดยล่าสุด CAT ได้ส่งมอบพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ CAT Digital Farm ให้กับโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

พ.อ. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT

การส่งมอบ CAT Digital Farm ภายใต้โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ให้กับโรงเรียนเป็นการส่งเสริมเยาวชนระดับนักเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีไอโอทีเพื่อการเกษตร  ด้วยแปลงเกษตรอัจฉริยะ CAT Digital Farm ที่ประยุกต์องค์ความรู้ทางเกษตรร่วมกับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ระบบโซลาเซลล์ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า การติดตั้งระบบไอโอที เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับดูแลแปลงเกษตร อาทิ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ ตลอดจนกล้องวงจรปิด ซึ่งช่วยให้การควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้มาตรฐานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ CAT ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์มจากแปลงเกษตรสาธิต ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ เพื่อขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ในการร่วมกันก้าวสู่เกษตรยุคดิจิทัล

อภิเนตร อูนากูล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม 

CAT ได้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ Digital Farm สนับสนุนเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรไทย ให้สามารถพัฒนาก้าวหน้า และแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่  โดยเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรกรรม ลดต้นทุนการผลิต ลดแรงงานและระยะเวลาในการดูแล และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเกษตรกรยังมีการผสานเทคโนโลยีเหล่านี้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี มุ่งสู่เป้าหมายโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี”ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และกลุ่มเยาวชนให้เติบโตเป็นคนพันธุ์ดีในยุค 4.0  ที่ไม่เพียงความหมายตรงตัวแต่ยังสื่อถึงพันธุ์ D ในความหมายของดิจิทัล (Digital) ที่เป็นหัวใจของโครงการนี้

พ.อ.สรรพชัย กล่าวว่า  CAT อยู่ระหว่างต่อยอดความสำเร็จโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” โดยตั้งเป้าขยายผลจากระดับเกษตรกร และเยาวชน ครอบคลุมกลุ่มไปถึงระดับวิสาหกิจชุมชน มุ่งหวังให้เชื่อมโยงและครอบคลุมอีโคซิสเต็มของการเกษตรดิจิทัล 4.0 มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรของไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคใหม่ โดยที่ผ่านมานอกจากพัฒนาดิจิทัลฟาร์มให้กับธุรกิจฟาร์มเกษตรกรแล้วโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ได้ส่งมอบพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ ให้กับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา ล่าสุด ยังได้ส่งเสริมให้พนักงาน CAT ได้มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในการพัฒนาต้นแบบ “CAT Digital Farm” เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรไอโอที เพื่อให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีไอโอทีแก่ภาคการเกษตรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ อาคาร CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งอนาคตจะจัดทำศูนย์เรียนรู้ฯ ในรูปแบบดังกล่าวร่วมกับสำนักงาน CAT ส่วนภูมิภาคให้ครบทั้ง 6 เขตทั่วประเทศ

นับเป็นความภูมิใจที่ CAT ได้นำจุดแข็งของหน่วยงานในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรเข้าขับเคลื่อนสนับสนุนการพัฒนาบริการดิจิทัลไปสู่ภาคการเกษตร โดยแผนในปี 2563 โครงการ“CAT เพาะพันธุ์ดี” จะเพิ่มการพัฒนา Digital Farm เข้าถึงชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อขยายสังคมเกษตรดิจิทัล 4.0 เพิ่มขึ้นไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้

ด้านนายอภิเนตร อูนากูล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า   โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี ที่ CATนำมาสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานในระดับสากลเหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0 และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และผมคิดว่าโครงการนี้ มีความเหมาะสมที่ CAT ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนในโรงเรียนที่เรียกว่า เทคโนโลยีลอร่า เป็นการส่งสัญญาณได้ค่อนข้างไกลประมาณ 3 กม. ซึ่งสามารถใช้งานครอบคลุมพื้นที่ในฟาร์มได้ โดยการสั่งงานควบคุมอุปกรณ์ และสามารถที่ดูผลว่าเราต้องลดน้ำในแปลงผักหรือไม่ โดยสามารถโปรแกรมให้อุปกรณ์ช่วยลดน้ำแทนเกษตรกรได้ ด้วยความถี่ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชผัก

ทั้งนี้ยังประโยชน์ในการช่วยประหยัดน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรในบ้างพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำ และช่วยสามารถยืดการใช้งานน้ำออกไปได้ เพราะปัญหาการขาดแคลนน้ำยังเป็นปัญหาสำคัญ ของการทำเกษตร ซึ่งบางทีมีทรัพยากรจำกัด และลดการใช้ทรัพยากรได้ รวมถึงโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการของเด็กนักเรียนให้เข้ามาทำงานด้านการเกษตรยุคใหม่ รวมถึงปัจจุบันได้มีโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันให้นักเรียนได้เขียนโปรแกรมต่อยอดจากโปรแกรมเดิมได้ ที่สำคัญที่สุด ไม่มีอะไรดีไปกว่าคนในพื้นที่เขียนโปรแกรมขึ้นได้เองและสามารถตอบโจทย์ปัญหาท้องถิ่นได้จริง โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี เป็นการทำดีให้กับด้านการเกษตร แต่ที่มากกว่านั้น คือ เป็นการเพาะพันธุ์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ หรือบุคคลกรด้านเกษตรรุ่นใหม่ ซึ่ง CAT ยินดีที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างนี้

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ต้องขอบคุณโครงการดีของ CAT เพาะพันธุ์ดี ที่ได้นำมาให้กับโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ไม่ได้ยากสำหรับเด็กๆ พร้อมกับเป็นการลดการใช้แรงงานคนในด้านการเกษตร นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยังได้เดินสายอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ 58 โรงเรียน ระยะทางกว่า 300-400 กิโมเมตรด้วยการใช้ใยแก้วเป็นแห่งแรก เพราะเรารู้ว่าเทคโนโลยีนี้มีความสำคัญต่อการศึกษา ซึ่งโรงเรียนในระดับตำบล ค่อนข้างไกล แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ต้องการให้เด็กๆในชุมชนจบการศึกษาในขั้นพื้นฐาน และมีกิจกรรมดีๆที่เหมาะสมกับเด็กๆ โดยเฉพาะกิจกรรมเกษตรอัจฉริยะ CAT Digital Farm ในโครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี