CAT เปิดตัวระบบจัดการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสร้างต้นแบบ Smart Tourism จ.ภูเก็ต

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT), นางฐิติมา สุวรรณรัฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (Xsense), นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  และ นางสาวขนิษฐา ประสารสุข ผู้จัดการสมาคมสมองกลฝังตัวไทย  (TESA )  ร่วมกันเปิดตัวระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว (Tourism Safety Support and Management System) ฝีมือนักพัฒนาชาวไทย  ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมและสั่งการ  อุปกรณ์ Wristband-SOS และ Smart Life Jacket เสื้อชูชีพที่มีระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมทั้งระบบติดตามรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว(GPS) และระบบติดตามเรือท่องเที่ยว(AIS)  โดย CAT และ Xsense ได้ทดสอบระบบเฟสแรกร่วมกับท่าเรือวิสิษฐ์พันวาจังหวัดภูเก็ตผ่านโครงข่ายสื่อสาร LoRaWAN  เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ Smart Tourism ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ