Cyber Security and Data Privacy 2020 สร้างความตระหนักความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์

คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กมธ.ดีอีเอส), สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไทย

กัลยา รุ่งวิจิตรชัย

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

และ นิตยสาร CIO World&Business จัดกิจกรรมสัมมนา Cyber Security and Data Privacy 2020 ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นในประเด็นการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ รวมถึง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน ที่ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

 

ธารินี ศรีเบญจโชติ