depa เปิด “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น” ดึงกูรู Startup ระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระดับสากล หวังดัน Startup ไทย แข่งขันในตลาดโลก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดตัว “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น หรือ “Digital Startup Institute” อย่างเป็นทางการ โดย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในพิธีร่วมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ประกาศความพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ให้เติบโตสู่ตลาดโลกแบบก้าวกระโดด โดยเชิญกูรู Startup ระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระดับสากล พร้อมจัดเสวนาที่มุ่งสร้างนิเวศ Startup จาก Startup ระดับแม่เหล็กของไทย ณ อาคารลาดพร้าว ฮิลล์

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น จัดตั้งโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีพันธกิจในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น หรือ Startup ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก (Deep digital technology) สร้างศักยภาพ และเพิ่มจำนวนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจ และต่อยอดการลงทุน (Deal Flow) จนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ เราต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างระบบนิเวศวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นอย่างเข้มแข็งในประเทศไทย โดยเราหวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคีเครือข่าย และวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  มาร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นของประเทศเราให้ก้าวกระโดดขึ้นไป

สำหรับสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นนั้น ได้เริ่มดำเนินงานส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในมิติต่างๆ เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Startup Fund) ซึ่งมีการให้การสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไปแล้วกว่า 40 กิจการ สำหรับเดือนมีนาคม 2562 นี้ สถาบันฯ ได้ย้ายที่ทำการมาที่ อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ ซึ่งสถานที่แห่งใหม่นี้จะช่วยขยายขอบเขตการให้บริการแก่วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้กว้างขวางขึ้น ทั้งการให้บริการพื้นที่ทำงานร่วม (Co-working Space) และการให้บริการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้พัฒนากลไกการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น โดยเฉพาะในระยะเติบโต ในมิติต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาและสร้างเครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ ด้านการสนับสนุนทางการตลาด (Demand side support) เป็นต้น สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น หวังอย่างยิ่งว่า บนพื้นที่แห่งใหม่นี้ เราจะได้ร่วมกันช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นจำนวนมากในประเทศ และสามารถขยายธุรกิจ ขับเคลื่อนให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อแข่งขันในตลาดโลกอย่างเต็มศักยภาพ

การเปิดตัวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย Startup และผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่าง Steve Blank (สตีฟ แบลงค์) ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง Startup โลก นี่คือ ผู้ประกอบการที่ทำหลากหลายธุรกิจแห่งซิลิคอนวัลเลย์ และเป็นนักการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ ให้เป็น 1 ใน 30 บุคคลทรงอิทธิพลในแวดวงเทคโนโลยีในปี 2556 และยังมีชื่อเป็นหนึ่งใน “ผู้เชี่ยวชาญแห่งนวัตกรรม” ที่จัดอันดับโดยนิตยสารฮาร์วาร์ดบิสสิเนส รีวิวในปี 2555 ด้วย เขาจะมาร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองในหัวข้อ “Future of Startup and Digital Economy” ดำเนินรายการโดย ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบิร์ช (Dr. Edward Rubesch) ผู้อำนวยการหลักสูตรศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นอกจากนั้นยังเปิดเวทีสัมมนา “Thailand Starup Ecosystem: What’s Next?” ที่มุ่งสร้างนิเวศ Startup กับตัวแทนผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง  ได้แก่ ไผท ผดุงถิ่น CEO Builk One Groupสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ Managing Director, dtac Accelerate, ดร.ศรีหทัย พราหมณี Head of AIS The StartUp และ ฐนสรณ์ ใจดี  President, True Digital Park