Esso CSR @ Sukhothai

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมพนักงานจิตอาสากว่า 70 คนร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อการเรียนรู้ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และ นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้นกว่า 550,000 บาท ให้กับ นายวันชัย ลวดลาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ โดยมี นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ที่โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า การสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ เป็นไปตามหลักออกแบบของสนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กจะได้เรียนรู้ทั้งจากพื้นที่พัฒนาระบบสร้างสมดุลและระบบสัมพันธภาพของร่างกาย เช่น ฝึกการเคลื่อนไหว การปีนป่าย การทรงตัว การโหนบาร์ การเล่นและเรียนรู้ไปพร้อมกันจะทำให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนสติปัญญาของเด็ก

นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ กล่าวว่า เอสโซ่ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมร่วมกันมาโดยตลอด สำหรับเงินสนับสนุนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในการบริจาครวม 550,000 บาท โดยมีสโมสรพนักงานเอสโซ่ เป็นตัวแทนจัดระดมทุนในรูปแบบของตลาดนัดการกุศล การประมูลของมือสอง และการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ซึ่งโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนที่เอสโซ่ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนไว้ให้จำนวน 1 หลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523

 

 

เอสโซ่ มอบห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนคณิตศาสตร์

 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมพนักงานจิตอาสากว่า 70 คนร่วมกันมอบห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และ นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ เป็นผู้มอบห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง รวมถึงเงินสนับสนุน เพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้และการวางระบบ เพื่อการเรียนรู้ด้วยระบบ Interactive รวม 100,000 บาท ให้กับ นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า ห้องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง เอสโซ่ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา และ Learn Education ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา โดยคอมพิวเตอร์จากบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดการใช้งานแล้ว จะถูกส่งไปยังโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อให้นักศึกษาผู้พิการได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนซ่อมที่ศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสนับสนุนโดยเอสโซ่ ก่อนนักเรียนจะได้มีโอกาสเป็นผู้ให้อีกทอดหนึ่ง ด้วยการส่งต่อเครื่องที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่ยังขาดแคลน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบInteractive ที่ทาง Learn Education สนับสนุนด้วยการลงโปรแกรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

เอสโซ่ ในฐานะบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เชื่อว่า การส่งเสริมการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ เป็นพื้นฐานสำคัญของการเตรียมพร้อมเยาวชนในวันนี้ สำหรับงานในอนาคตที่ต้องอาศัยคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งงานเหล่านี้ จะช่วยสร้างโอกาสให้กับทั้งตัวเด็กเอง และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ ซึ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นหนึ่งใน 11 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากทาง Learn Education และเอสโซ่ เพื่อร่วมโครงการดังกล่าว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เอสโซ่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโครงการนี้แล้วรวม 170 เครื่อง