OTOP นวัตวิถี ณ สิงห์บุรี : ชมวิถีไทยพวน ชวนไหว้พระพุทธมงคลมุนีศิลาที่บ้านโภคาภิวัฒน์

บ้านโภคาภิวัฒน์ หมู่ที่ 5  ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีความน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของ จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นถิ่นที่มีชาวไทยพวนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ของคนในหมู่บ้านได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของชาวไทยพวน โดยเฉพาะเทศกาลสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเอ๊ว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนเมษายนของทุกป นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะร่วมพิธีสรงน้ำสงฆ์ด้วยการตัดน้ำผ่านรางไม้สักขุด อายุกว่า 100 ปี ที่บ่อสรงน้ำเจ้าหัว และเลือกซื้อสินค้า OTOP จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนลิ้มลองอาหารของชาวไทยพวน อีกทั้งซื้อกระยาสารท รสชาติไม่เหมือนใคร เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย