PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมจัดกิจกรรม CSR ศาสนสถาน ณ วัดสิกขาราม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR ศาสนสถาน ณ วัดสิกขาราม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม CSR พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง โดย PEA ระโนด ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น รื้อถอนและพาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 25 และ 50 ตร.มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ระบบ 3 เฟส 4 สาย จำนวน 500 เมตร และตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงต่ำรอบๆ ภายในบริเวณวัดสิกขาราม เพื่อปรับทัศนียภาพและให้เกิดความปลอดภัยแก่พุทธศาสนิกชนที่มาทำกิจกรรมภายในวัดต่อไป

ภาพ/ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์