PEA ระโนด และ PEA ในสังกัด ร่วมกับ PEA ปากพนัง ,PEA หัวไทร กฟต.2 ร่วมประชุมเพื่อความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และนายประเสริฐ บูรณะผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ให้การต้อนรับนายวัฒนา แพกุล รฝ.ปบ.(ต.3) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ PEA ปากพนัง และPEA หัวไทร กฟต.2 ร่วมประชุมเพื่อเพิ่มความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่ โดย กฟต.3 ได้ดำเนินการจัดทำ Master Plan ในพื้นที่ กฟอ.ระโนด และสังกัด เพื่อแก้ไขการเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยได้จัดทำแผนดำเนินการเพื่อให้ระบบจำหน่ายมีความมั่นคง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด