Browsing Tag

จังหวัดสิงห์บุรี

พมจ. สิงห์บุรี จับมือ ท้องถิ่น ร่วมจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

จังหวัดสิงห์บุรี โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU)   ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไประหว่าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น…
Read More...