Browsing Tag

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

“TCCTA” จัดงานประจำปี TCCTA Contact Center Awards 2018…

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ข่าวสารระหว่างบุคคล สถาบัน องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ…
Read More...