TC Intelligent เผยเบื้องหลังความสำเร็จทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

 

ในยุค Thailand 4.0  การปรับตัวของภาคธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งตัวอย่างธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้แล้วประสบความสำเร็จ จะเป็นกรณีศึกษาหรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับธุรกิจอื่นๆ ได้เช่นกัน

บริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด (TC Intelligent Co., Ltd.) ผู้ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อระหว่างองค์กรผ่านทางระบบโครงข่าย นับเป็นหนึ่งภาคธุรกิจที่สามารถปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีมาต่อยอดสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จากจุดเริ่มต้นในปี 2547 ด้วยการเป็นผู้จัดจำหน่ายสาย Fiber Optic ได้ขยายสู่ธุรกิจด้านโทรคมนาคม พัฒนาเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ด้านความปลอดภัยในองค์ต่างๆ การวางระบบวิดีโอประชุมทางไกล การสื่อสารผ่านดาวเทียม การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ และก้าวสู่การให้บริการด้านเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม รองรับการใช้ชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบัน

ธนพล มะโน ประธานกรรมการบริษัท TC Intelligent จำกัด

 

นาย ธนพล มะโน ประธานกรรมการบริษัท TC Intelligent จำกัด  เปิดเผยว่า  “สำหรับ TC Intelligent เราดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และการสื่อสารข้อมูล การเชื่อมต่อเครือข่ายจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค  เรียกให้เข้าใจง่ายคือ เรานำเทคโนโลยีการสื่อสารมาพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวก และให้ผู้รับบริการสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเริ่มต้นนั้น  TC Intelligent ได้ใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลจาก CAT เพื่อใช้บริหารจัดการภายในของ TC Intelligent เอง ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจเราเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

จากนั้นจึงได้ต่อยอดพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว นำเสนอไปยังองค์กรต่างๆ อาทิ      การควบคุมกล้องวงจรปิดระยะไกล  บริการระบบประชุมทางไกล ระบบควบคุมต่างๆ ในสำนักงาน อาคารที่มีขนาดใหญ่ บ้านพักอาศัยทั่วไป และ คอนโดมิเนียม เช่น การควบคุมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้า การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อวิเคราะห์ค่าความสูญเสียเกี่ยวกับพลังงาน     การควบคุมระบบประตูทางเข้าอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบตรวจจับความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ระบบการป้องกันการโจรกรรม ซึ่งในปัจจุบันนี้ TC Intelligent ได้วางระบบวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงภายในองค์กรของรัฐ และสนามบินกว่า 27 แห่งทั่วประเทศ  รวมทั้งบริษัทและหน่วยงานต่างๆ อีกหลายแห่ง โดยครอบคลุมทั้งการรับ-ส่ง ข้อมูลภาพและเสียง ในรูปแบบมัลติมีเดียระหว่างสำนักงาน ความโดดเด่นของบริการที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจ อาทิ ลูกค้าสามารถประชุมทางไกลด้วยคมชัดระดับ Full HD ที่มีเสถียรภาพสูงสุด  ด้วยการใช้ระบบที่มีโครงข่ายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถมอนิเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าเกิดปัญหา  เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางจะสามารถรีโมทเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที การสื่อสารจึงไม่ขัดข้อง ไม่เกิดความล่าช้า เป็นการลดต้นทุน ลดระยะเวลา ลดกำลังคนที่จะเข้าไปบริการจัดการ เป็นต้น

เรามองว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น โครงข่ายสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่ง TC Intelligent ได้พัฒนาการวางระบบเครือข่ายสื่อสารไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีปัจจุบัน โดยเรามีแผนงานที่จะก้าวไปพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนสมาร์ทโฮม (Smart Home) รวมถึงแพลตฟอร์มสำหรับสมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น (Smart Education) ให้เกิดขึ้นในไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น เราจึงมองว่า ในระดับที่ย่อยลงจากองค์กร เขาเหล่านั้นจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีได้อย่างไร อย่างสมาร์ทโฮม คือการอำนวยความสะดวกในอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันสำหรับครอบครัว เช่น การสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน เราคิดถึงตรงนี้เพราะอยากให้หน่วยเล็กๆ ของสังคมเข้าถึงเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และในส่วนของสมาร์ทเอ็ดดูเคชั่นนั้น เราต้องการยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียน ยกตัวอย่าง จากเดิม ครูเขียนกระดานดำแล้วลบทิ้ง ถ้าเปลี่ยนให้ครูสามารถเขียนบนโปรเจคเตอร์ แล้วบันทึกเป็นไฟล์เพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาทบทวนได้ เรียกใช้ได้ใหม่ หรือ โปรเจคเตอร์ลิงค์กับสมาร์ทดีไวซ์ของเด็กๆ เพื่อให้สามารถค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอได้แบบเรียลไทม์ คิดว่าสิ่งเหล่านี้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนให้เป็นมิติใหม่ได้ เด็กๆ ก็เรียนสนุก ครูก็สอนสะดวก เกิดระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวหน้าไปได้”

การนำเสนอเทคโนโลยีที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งในกลุ่มขององค์กร และบุคคลนั้น สิ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือ การบริการ การดูแลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ และแน่นอนว่าการที่เราเลือกใช้ระบบโครงข่ายที่มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วประเทศ ของ CAT นับว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากโดยเราสามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการ การขยายการให้บริการให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการอย่างรวดเร็ว ส่งผลการเติบโตในโลกธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันเราต้องพัฒนาศักยภาพพนักงานของเราให้ทันต่อเทคโนโลยี ทั้งการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ ใช้รองรับกับการขยายธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด