TIP คุ้มครองประกันภัยCOVID-19 ให้กับ กสท.

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท.โทรคมนาคม ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ ทิพยประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัยไวรัส COVID – 19 กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฎิบัติหน้าที่ ช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 อยู่ในขณะนี้ โดยมี ผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมรับมอบ ณ กสท.แจ้งวัฒนะ