TK ส่งน้ำใจสู้โควิด-19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สถานพยาบาล ไทย-กัมพูชา-ลาว-เมียนมาร์ กว่า 3.2 ล้านบาท

ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย นับเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่กระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง ทั้งในด้านสาธารณสุข ที่ประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิต  ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เกิดการหยุดชะงักของทุกธุรกิจ ยังลามไปถึงการชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก และผลกระทบด้านสังคมที่ประชาชนต้องปรับตัวตามนโยบาย Social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อต่อสู้กับวิกฤตครั้งใหญ่ ส่งผลให้มีความต้องการด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เฟสชิลด์ และแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสโรคดังกล่าว

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย นำโดย นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ และนายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงนำทีมพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่งต่อกำลังใจสู่สังคม ตอกย้ำนโยบายในการมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้านสุขอนามัย มุ่งส่งต่อกำลังใจไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ TK ดำเนินธุรกิจอยู่ ผ่านตัวแทนบริษัทฯ โดยผู้จัดการสาขาในแต่ละพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายอุปกรณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับบุคลากรทีมแพทย์ และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย เฟสชิลด์ จำนวน 5,145 ชุด แอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน 25,000 ชุด อาหารพร้อมรับประทานจำนวน 7,120 ชุด และข้าวสาร จำนวน 22,185 ชุด รวมชุดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 59,450 ชุด มูลค่ารวมกว่า 3.2 ล้านบาท

ประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
ประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกแจกจ่ายไปยังสถานพยาบาล 128 แห่ง ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ TK ดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ แบ่งเป็นภายในประเทศจำนวน 108 แห่ง อาทิ รพ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รพ.พานทอง จ.ชลบุรี และรพ.อุดร จ.อุดร และในต่างประเทศโดยแบ่ง 3 ประเทศ 20 พื้นที่ ประกอบด้วย กัมพูชา จำนวน 11 แห่ง อาทิ เมืองพนมเปญ เมืองเสียมราฐ และเมืองพระตะบอง สปป. ลาวจำนวน 6 แห่ง มีเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และสะหวันนะเขต เป็นต้น และเมียนมาร์ (พม่า) 3 แห่ง ได้แก่ ย่างกุ้ง บาโก และมอญ เพื่อการแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้ทุกคนผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน

ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนช่วยเหลือสังคมถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ TK นอกจากการมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ยังต้องการมีส่วนในการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดย TK ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่ง TK ได้ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ผู้ประสบภัยในกรณีต่าง ๆ โดยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งวิกฤตของประเทศที่ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน และคาดหวังว่าทุกคนจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ และเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว