PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ ยะลา ประชุมสามัญสมาชิกชมรมผู้จ้ดการ(ชจภ.ต.3) ครั้งที่ 1/ 2564 เพื่อให้การดำเนินงานของ ชจภ.(ต.3) ตามวัตถุประสงค์

วันที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 08.00 น.นายสำราญ ขุนฤทธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ประธานชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ ยะลา ได้มีการประชุมสามัญสมาชิก ชจภ.(ต.3) ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมนาควารี ริเวอร์ไซค์รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสุภาพ กสิวงศ์ ผชก. (ต.3) เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานของ ชจภ.(ต.3) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินของ กฟภ.พร้อมทั้งได้มีการร่วมแสดงความยินดีและแนะนำสมาชิกใหม่ของ ชจภ.(ต.3) ด้วยต่อไป

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์กรรมการบริหาร ชจภ.ต.3