PEA กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือข้อราชการต่างๆด้วยกัน

วันที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ฯ ครั้งที่ 4 / 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล พร้อมทั้งสารวัตรกำนัน ในตำบลและหมู่บ้านต่างๆ พร้อมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆร่วมกัน โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์