PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 เพื่อป้องกันโรคและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรของ กฟภ.

วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด – 19 SINOVAC เข็มแรก ณ โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและพนักงานพร้อมทั้งผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ในเรื่อง ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีแนวโน้มจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยายเป็นวงกว้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ มีความห่วงใยสุขภาพของพนักงานช่างและผู้ช่วยช่าง จึงได้ มีการสํารวจความต้องการฉีดวัคซีน COVID-19 ของพนักงานและผู้ช่วยช่าง เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรค

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์