PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอแสสินธุ์ เพื่อดำเนินการวางแผนควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ และ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ ครั้งที่ 5 / 2564 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการวางแผนควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐาน สามารถดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว ณ ห้องประชุมธาราริน ชั้นที่ 2 อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโดยมี นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านต่างๆ ร่วมทั้ง ประธาน อสม.และคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอกระแสสินธุ์ต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์