PEA กระแสสินธุ์ เดินหน้าโครงการ ROAD MAP TO STRONG GRID ของ กฟต.3 ติดตั้ง SNAKE GUARD เพื่อป้องกันงูและสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาไฟฟ้า

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้มอบหมายและให้พนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้ดำเนินการโครงการ ROAD MAP TO STRONG GRID ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ในกิจกรรมติดตั้ง SNAKE GUARD ที่ต้นอุปกรณ์ ต้นที่มีจุดต่อ ต้นสายเปลือย เพื่อเป็นการป้องกัน งู และสัตว์เลื้อยคลานพร้อมทั้งสัตว์หากินกลางคืนขื้นเสาไฟฟ้า ไปโดนสายไฟฟ้าทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องจาก งู และสัตว์เลื้อยคลานพร้อมทั้งสัตว์หากินกลางคืน ร่วมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการร้องเรียนต่างๆจากผู้ใช้กระแสไฟฟ้าในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องจาก งูและสัตว์เลื้อยคลานพร้อมทั้งสัตว์หากินกลางคืนขึ้นเสาไฟฟ้าต่างๆ ในพื้นที่ บริเวณตำบลกระแสสินธ์ุ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา ในการนี้ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้อง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ที่ได้มีโครงการและกิจกรรม ดีๆแบบนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงมากที่สุด

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์