NT ร่วมสนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำ 5G ยกระดับดอยผาหมีสู่เกษตรดิจิทัล

NT ร่วมพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมผาหมี  นำร่อง 5G ทำแปลงสาธิตวานิลลา ต่อยอดผลผลิตหลากหลายในโครงการดอยตุง หวังยกระดับพัฒนาเกษตรครบวงจรสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและชุมชน

ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า “โครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G” ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการนำคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย

สำหรับการดำเนินโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะนำโครงข่ายเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมาสร้างมิติใหม่ในการส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเพาะปลูก อาทิ การพัฒนาแนวทางการปลูกพืช โดยเฉพาะพืชที่มีมูลค่าสูงให้สอดคล้องกับต้นทุน การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกให้มีความแม่นยำด้วยเครื่องมือการสนับสนุนการวิเคราะห์และรายงานผล   โดยปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมผาหมีเป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่นับเป็นต้นกำเนิดของผลผลิตหลากหลายของโครงการดอยตุง อาทิ กาแฟ แมคคาเดเมีย ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักเมืองหนาว ฯลฯ

โครงการนี้จะจัดทำแปลงสาธิตปลูกต้นวานิลลา ซึ่งเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง และแปลงผสมผสานทั้งพืชและปศุสัตว์ในพื้นที่ 7 ไร่ โดยจะติดตั้งอุปกรณ์ดิจิทัลในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงขั้นการแปรรูปสินค้าเพื่อจำหน่าย เช่น จำนวนต้น อุณหภูมิ ความชื้น การฉีดปุ๋ยบำรุงหรือสารกำจัดศัตรูพืช  โดยมีการวิเคราะห์การเติบโต  ระยะเวลาจัดเก็บและปริมาณผลผลิตที่จะได้รับ เป็นต้น

“นับเป็นเรื่องดีที่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ประสานความร่วมมือกันในการดำเนินโครงการที่จะส่งผลดีต่อชุมชนในระยะยาว  ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในระดับชุมชน เพราะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศโดยรวม  ซึ่ง NT ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ  มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยศักยภาพและบุคลากรที่เรามีอยู่ทั่วประเทศ” ดร.วงกตกล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินงานในโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5Gร่วมกันนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนพร้อมสนับสนุนการวางแนวทางนำร่อง และสร้างระบบนิเวศในกระบวนการการดำเนินการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT   สนับสนุนอุปกรณ์พร้อมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ดำเนินการติดตั้งโครงข่าย 5G เพื่อใช้พัฒนาภาคเกษตร

และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ อำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ของศูนย์ฝึกอบรมผาหมี และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและชุมชน  โดยมีเป้าหมายตรงกันที่จะยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรดิจิทัลให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่  เพื่อลดปัญหาความยากจน สร้างรายได้ สร้างความเท่าเทียม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืน