PEA ระโนด รับการตรวจประเมินคลังพัสดุมาตรฐานดีเด่น ระดับ Platinum Award 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชีวิน พัฒนะคูหะ รองผู้ว่าการสนับสนุนองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมเยือน พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด โดยมี นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดพร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ

การเยี่ยมเยียนของ รผก.(สอ) ในครั้งนี้ เพื่อตรวจประเมินคลังพัสดุมาตรฐานดีเด่น ระดับ Platinum Award ซึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ สายงาน ภาค 4 เข้ารับประเมินคลังพัสดุมาตรฐานดีเด่น โดยคำนึงถึงการดำเนินการด้านคลังพัสดุในทุกด้าน ทั้งด้านกายภาพ (Physical) และด้านระบบงานที่สนับสนุนให้งานหรือธุรกิจของ กฟภ. ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรเพิ่มความพร้อมในการแข่งขันในตลาดของธุรกิจ

ข่าว/ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด