กฟผ. ผนึกพลังภาคีเครือข่าย ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา เนื่องในวันดินโลก ที่เขื่อนวชิราลงกรณ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  รวมพลังภาคีเครือข่ายจัดงาน “สืบสานศาสตร์พระราชา รักษาพลังแผ่นดิน ต่อยอดภูมิปัญญาวิถีไทย” เนื่องในวันดินโลก

แสดงพลังแห่งความร่วมมือและเจตนารมณ์ในการน้อมนำและสืบสานศาสตร์พระราชาฯ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน เตรียมรับมือวิกฤตของโลกในอนาคต

นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานศาสตร์พระราชา รักษาพลังแผ่นดิน ต่อยอดภูมิปัญญาวิถีไทย” โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ก่อตั้งเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ, ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กฟผ.

ชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ Earth Safe Foundation ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท เอามื้อสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ.

ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “สืบสานศาสตร์พระราชา เนื่องในวันดินโลก” สะท้อนพลังแห่งความร่วมมือในการน้อมนำและสืบสานศาสตร์พระราชาฯ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ก่อตั้งเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง

นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า กิจกรรมสืบสานศาสตร์พระราชา รักษาพลังแผ่นดิน ต่อยอดภูมิปัญญาวิถีไทย ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่แสดงถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน น้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ

นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กฟผ.

โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งการอนุรักษ์ป่า ฟื้นฟูดิน และพัฒนาแหล่งน้ำ อีกทั้งยังมีศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ กฟผ. ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ทำให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ ร่วมกันแก้ปัญหา ลงมือทำ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างยั่งยืน

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีความสัมพันธ์กับ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ.

โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับพื้นที่สู่ระดับลุ่มน้ำและระดับประเทศ กฟผ. จึงจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า)

เพื่อพัฒนาคนตั้งแต่ในระดับพื้นที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำมาสู่การฟื้นฟูดิน น้ำ และผืนป่า ต่อยอดด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมพลังงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงานอย่างยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนา ฯ เขื่อนวชิราลงกรณ กฟผ. เริ่มจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนที่สนใจ เกษตรกร ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 9 ฐานหลัก ได้แก่

– ฐานคนรักษ์สุขภาพ   เรียนรู้สรรพคุณของพืชสมุนไพร อาทิ ฝาง อัญชัญ และกิจกรรมสปาใบหน้า มือและเท้า

– ฐานคนมีน้ำยา          เรียนรู้วิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากจุลินทรีย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

– ฐานคนรักษ์แม่ธรณี   เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากแนวคิด “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” และน้ำหมัก 7 รส

– ฐานไม้ผลท้องถิ่น     จัดแสดงการปลูกไม้ผลท้องถิ่นของอำเภอทองผาภูมิ อาทิ เงาะทองผาภูมิซึ่งมีเอกลักษณ์ลูกกลมเล็ก เนื้อแห้ง รสชาติหวานอร่อย ทุเรียนก้านยาวทรงหวดทองผาภูมิ ซึ่งมีรสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และเมล็ดเล็ก

– ฐานคนรักษ์แม่โพสพ เรียนรู้การการปลูกข้าวนาดอน เป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์ซอคาและแยแหของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติบ้านปิล็อกคี่ รวมถึงปลูกข้าวนาลุ่มเป็นข้าวพันธุ์ กข.41 ที่นิยมปลูกในเขตภาคกลาง

– ฐานคนรักษ์น้ำ         เรียนรู้การจัดการและอนุรักษ์น้ำโดยหลักธรรมชาติ อาทิ การขุดคลองไส้ไก่ การทำฝายน้ำล้น และฝายถาวร พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาหลากชนิดกว่า 4,877 ตัว

– ฐานคนมีไฟ            เรียนรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในการเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม

– ฐานคนเอาถ่าน        เรียนรู้การทำถ่านธรรมชาติและประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ในการไล่แมลง

– ฐานคนรักษ์ป่า        เรียนรู้การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกไม้ 5 ระดับ

ปัจจุบัน กฟผ. มีศูนย์ศึกษาและพัฒนาฯ ในพื้นที่ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าบางปะกง และโรงไฟฟ้าวังน้อย