PEA กระแสสินธุ์ ตัดแต่งต้นไม้และเถาวัลย์ต่างๆที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้า และป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง

วันที่ 3 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายธีระวัฒน์ ศรียะพันธุ์ พนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้และเถาวัลย์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้องร้องเรียนต่างๆจากสาเหตุต้นไม้และเถาวัลย์ต่างๆ ณ บริเวณ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะใหญ่และบริเวณต่างๆที่ใกล้กับระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ของอำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์