เมื่อประชาชนขาดความเชื่อถือและไว้วางใจในการซื้อประกันภัยอย่างนี้แล้ว เราควรจะซื้อประกันอีกหรือไม่?

เมื่อประชาชนขาดความเชื่อถือและไว้วางใจในการซื้อประกันภัยอย่างนี้แล้ว เราควรจะซื้อประกันอีกหรือไม่?