PEA กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยประธานสภาเกษตร ฯเพื่อหารือข้อราชการต่างๆร่วมกัน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมธาราริน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโดยมี นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมทั้งประธานสภาเกษตรกรฯเข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ PEA ร่วมกันโดยพร้อมเพรียง

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์