PEA กระแสสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงถมหินเกล็ดพื้นที่จอดรถด้านข้างสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ.กระแสสินธ์ุ เพื่อรองรับที่จอดรถให้กับผู้ใช้บริการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานช่าง และผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยกระแสสินธุ์ ได้มีจัดกิจกรรมปรับปรุงถมหินเกล็ดในพื้นที่จอดรถด้านข้างสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ เพื่อรองรับและให้บริการที่จอดรถให้กับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าที่มาใช้บริการและต้องขอขอบคุณ บริษัท วไลก่อสร้าง จำกัด ที่ให้การสนับสนุนรถแทรกเตอร์ปรับหินเกล็ด และหมวดการทางอำเภอสทิงพระ ที่สนับสนุนหินเกล็ดพร้อมทั้งเทศบาลตำบลสทิงพระ ที่ให้การสนับสนุนรถ JCBในการตักหินเกล็ดใส่รถบรรทุกร่วมทั้งผู้ใหญ่ยาน บ้านแหลมยาง หมูที่ 2 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสินธ์ุ จ.สงขลาให้การสนับสนุนรถบรรทุกขนหินเกล็ดมาถมในครั้งนี้ด้วยความเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์