PEA กระแสสินธุ์ ร่วมกิจกรรมโครงการ พัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ต้นแบบ บ.รัดรูป ต.เชิงแส อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา โดยมี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจ.สงขลา และคณะพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วม เพื่อดูแลอำนวยความปลอดภัยด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่าง พร้อมทั้งผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมนุม ประจำปี 2565 ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ของนายสมใจ วงศ์ทอง บ้านรัดปูน หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส โดยมีนาง ดาเรศ จิตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา และคณะแม่บ้านจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกระแสสินธ์ุ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมี นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ ให้การต้อนรับและมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระแสสินธ์ุเป็นผูเจ้าภาพใต้ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง “ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ เกี่ยวข้าว “ เพื่อให้ PEA ดูแลติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าและให้มีไฟฟ้าใช้ในกิจกรรมดังกล่าวอย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งพอเพียงด้วย

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์