วปรอ.344 สังสรรค์

พล.อ. มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.344) นัดเพื่อนๆ ร่วมรุ่น อาทิ  ศ.นพ. ปริญญา สากิยลักษณ์ พล.ท. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ นพ. พินิจ กุลละวณิชย์ มนู เลียวไพโรจน์  กว้าง รอบคอบ และ สวนิต คงสิริ มาร่วมพบปะสังสรรค์ในบรรยากาศ “ด้วยรักและผูกพัน” ที่ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน