PEA กระแสสินธุ์ ติดตั้ง SNAKE GUARD อุปกรณ์ป้องกันงู และสัตว์เลื้อยคลาน ที่เสาต้นอุปกรณ์ เสาต้นที่มีจุดต่อ เสาต้นใบมีด และเสาต้นหม้อแปลง เพื่อเป็นการป้องกันงูและสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาไฟฟ้า

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายธีระวัฒน์ ศรียะพันธ์ พนักงานช่างระดับ 3 พร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มีการดำเนินการในกิจกรรม การติดตั้ง SNAKE GUARD อุปกรณ์ป้องกันงู และสัตว์เลื้อยคลาน ที่เสาต้นอุปกรณ์ เสาต้นที่มีจุดต่อ เสาต้นมีการติดตั้งใบมีด และเสาต้นที่มีการติดตั้งหม้อแปลไฟฟ้า เพื่อเป็นการป้องกัน งู และสัตว์เลื้อยคลาน พร้อมทั้งสัตว์หากินกลางคืนขึ้นเสาไฟฟ้า ไปโดนสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องจาก งู และสัตว์เลื้อยคลาน พร้อมทั้งสัตว์หากินกลางคืน ร่วมทั้งเป็นการป้องกัน ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ใช้กระแสไฟฟ้าในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องจาก งู และ สัตว์เลื้อยคลาน พร้อมทั้งสัตว์หากินกลางคืนขื้นเสาไฟฟ้าต่างๆ ในพื้นที่ บริเวณอำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์