บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล หน่วยงานและโครงการที่ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รับการคัดเลือกและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประเภทหน่วยงาน ที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ทำความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทย