ประเด็นถาม-ตอบเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 5/2565 และ 6/2565 กรณีประกันโควิด เกี่ยวกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาพยาบาลแบบ HI-CI   หรือแบบ Hotel Isolation (เพิ่มเติม)

ประเด็นถาม-ตอบเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 5/2565 และ 6/2565 กรณีประกันโควิด เกี่ยวกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาพยาบาลแบบ HI-CI  หรือแบบ Hotel Isolation (เพิ่มเติม)

ถาม : ค่ารักษาพยาบาลกรณี HI – CI – Hotel Isolation มีไหม

ถ้ากักตัวรักษาอยู่บ้าน จะมีค่ารักษาพยาบาลด้วยหรือ

คืออะไรบ้าง ถ้ามีจะเคลมประกันตามคำสั่งได้ไหม ?

 

ตอบ : ปัจจุบันเมื่อพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยอาจลงทะเบียนกับ สปสช. หรือไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิที่ตนมี ซึ่งจะได้รับการรักษาโดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สะดวก และไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ในกรณีนี้จะมีค่าใช้จ่าย

ในการรักษาเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถได้รับการอนุโลมให้คุ้มครองตามคำสั่งนายทะเบียนนี้ได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้สิทธิจากประกันภัย และให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติให้มีมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน คปภ. จึงได้

ออกแนวปฏิบัติและคำสั่งนายทะเบียน

 

 

ถาม : เหตุใดคำสั่งนายทะเบียนที่ 5/2565 และ 6/2565 จึงอนุญาต

ให้เคลมค่าชดเชยรายวัน หรือค่าชดเชยรายได้ ได้ในกรณีที่เข้าข่ายว่าเป็นผู้ป่วยใน โดยต้องมีทั้งปัจจัยเสี่ยงที่กำหนด และไม่มีสถานพยาบาลรองรับเท่านั้น?

 

ตอบ : เนื่องจากกรณีที่เข้าข่ายว่าเป็นผู้ป่วยใน และมีสถานพยาบาลรองรับ จัดเป็นผู้ป่วยในตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ซึ่งสามารถเคลมประกันได้อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเขียนไว้