PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้มีการประชุมสามัญสมาชิกชมรมผู้จัดการ ครั้งที่ 1 / 2565 เพื่อให้การดำเนินงานของ ชจภ.(ต3) เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ประธานชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา และ สมาชิกชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้มีการประชุมสามัญสมาชิกชมรมผู้จัดการ ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมลากูน่าแกรด์แอนด์สปาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินงานของ ชจภ.(ต3) เป็นไปตามวัตถุประสงค์การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา สร้างศักยภาพให้แก่สมาชิกชมรม ฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด โดยมี นายสุภาพ กสิวงศ์ ผชก.(ต3) เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบาย พร้อมแผนการดำเนินงาน ของ กฟต.3 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าว / ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา