PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับท่านนายอำเภอกระแสสินธ์ุคนใหม่ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง

 

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับ นายเอกชัย แก้วรัตนะ ท่านนายอำเภอกระแสสินธ์ุ คนใหม่ ณ ห้องประชุมธาราริน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งประชาชน ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธ์ุ และอำเภอข้างเคียง เดินทางมาให้การต้อนรับและแสดงความยินดี โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์