PEA กระแสสินธุ์ สนับสนุนของรางวัลงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี 2565 เพื่อเป็นการประสัมพันธ์หน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และ พนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มีการสนับสนุน(ไมโครเวฟ 1 เครื่อง) เป็นของรางวัลงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในจังหวัดสงขลา รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี นายธงรัฐ ธรรมเจริญ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธ์ุ เป็นผู้รับมอบของรางวัลในนามอำเภอกระแสสินธ์ุ ณ ที่ทำการปกครอง อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์