PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนฝ่ายบริหารของ กฟอ.ระโนด และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อ ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆร่วมกัน

 

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนฝ่ายบริหารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และ การไฟฟ้าต่างๆในสังกัด ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยมี นาย จิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เป็นประธานในการประชุม และมีคณะผู้บริหารพร้อมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด รวมทั้ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระและคณะผู้บริหาร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เพื่อ ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆร่วมกัน พร้อมทั้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและ ค่าเกณฑ์วัด ( KPI ) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์