PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาบริเวณศาลาสระตาคอน เพื่อถวายความจงรักภักดีฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ พัฒนาบริเวณศาลาสระตาคอน เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยท่านอำเภอกระแสสินธ์ุ นายเอกชัย แก้วรัตนะ ได้มอบหมายให้นายธงรัฐ ธรรมเจริญ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานพร้อมทั้งได้มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และกำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และพ่อค้าประชาชนราชการต่างๆในอำเภอกระแสสินธ์ุเข้าร่วมด้วยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์