ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถ

 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน และมีผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากประกันภัย พ.ร.บ. ดังนี้

1.ผู้ขับขี่ จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้แก่

กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน

กรณีเสียชีวิต / ทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะ คุ้มครอง 35,000 บาท ต่อคน

หากเกิดความเสียหายทั้งสองกรณีรวมกัน คุ้มครอง ไม่เกิน 65,000 บาท ต่อคน

(สำหรับ ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูกสามารถไปเรียกร้องจากฝ่ายที่ต้องรับผิดได้)

2.ผู้โดยสาร จะได้รับความคุ้มครอง ตามประกันภัย พ.ร.บ.ดังนี้

กรณีบาดเจ็บคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน

กรณีสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพ คุ้มครอง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาทต่อคน

กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 500,000 บาท ต่อคน

กรณีนอนรักษาตัว ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครอง วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ร

3.ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร เช่น คนเดินเท้า จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ดังนี้

กรณีบาดเจ็บคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน

กรณีสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพ คุ้มครอง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาทต่อคน

กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 500,000 บาท ต่อคน

กรณีนอนรักษาตัว ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครอง วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

การทำ พ.ร.บ.ประกันภัยมีประโยชน์ต่อทุกคน ดังนั้เจ้าของรถทุกคันห้ามลืมทำเด็ดขาด และสำหรับรถจักรยานยนต์ ตอนนี้ก็สามารถซื้อ พ.ร.บ.หรือต่ออายุกรมธรรม์ได้ทางออนไลน์แล้ว ผ่านไลน์ @iRVP สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากโควิด-19