PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมต้อนรับและชี้แจ้งเรื่องระบบการจ่ายกระแสไฟให้กับคณะผู้บริหารของ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตร์น้ำ จำกัด เพื่อเป็นการชี้แจ้งสภาพการจ่ายกระแสไฟ      

นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมการต้อนรับคณะผู้บริหารของ บริษัทแปรซิฟิคแปรรูปสัตร์น้ำ จำกัด (PFP) และได้ชี้แจ้งพร้อมทั้งมีการอธิบายสภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ PEA ในระบบจำหน่ายที่รับมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณะภาพพจน์ที่ต่อ องค์พร้อมเป็นบริการลูกค้ารายสำคัญให้มีความเชื่อมั่นคงให้มากยิ่งขึ้น

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์