เปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

“มารู้จักรากเหง้าว่าเราเป็นใครมาจากไหน มีวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่นอย่างไร” กับการเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

บ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้มีการเปิดตัวเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

คุณชาคริต กรีมี ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ฯ กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ ในฐานะพี่น้องมุสลิม ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ที่เรามาละหมาด หรือทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้น แต่ยังมีในส่วนของเนื้อหา สาระทางด้านศาสนา ความเป็นมุสลิมคนไทยที่มาจากแหล่งต่างกัน และเพื่อสร้างความเข้าใจในอิสลามอย่างถูกต้อง มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ จึงจัดทำโครงการ ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลามแก่ผู้ที่สนใจทั้งที่เป็นประชาชนและเยาวชนทั่วไป

คุณสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม สถานที่แห่งนี้จะรวบรวมข้อมูลให้ประชาชนได้ศึกษาความเป็นมา ชาติพันธุ์ของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย และสถาณการณ์โลกมุสลิม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  มะลูลีม ประธานอำนวยการจัดตั้งศูนย์ฯ กล่าวว่า “ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่หนุนนำและส่งเสริมในเรื่องการศึกษา ดังที่พระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ.ทรงตรัสว่า “พระองค์จะทรงสอนในสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้” ซึ่งเป็นการจุดประกายการเรียนรู้ โดยทางศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม จะเปิดโลกแห่งการเชื่อมต่อของมุสลิมในประเทศและวัฒนธรรมอิสลามที่มีอยู่ในสังคมมุสลิมไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย”

ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม กล่าวว่า เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นสถานที่รวบรวม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนาอิสลาม ประวัติศาสตร์อิสลามศาสนสถานที่สำคัญ รวมถึงประวัติความเป็นมาของมุสลิม และบทบาทในการพัฒนาประเทศไทย และวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของมุสลิมทั้งในประเทศแลต่างประเทศ แก่ผู้ที่สนใจทั้งที่เป็นมุสลิมและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจหลักศรัทธา คำสอนและวัฒนธรรมของอิสลามอย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขและปรองดองตลอดไป

#iclc

#ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

#อิสลาม

#มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย