ออมสิน สร้างผู้ประกอบการ SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางปรางมาศ เธียรธนู รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ และดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมอบโล่รางวัลผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมดีเด่น ในโครงการ GSB Step In Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีฐานนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างธุรกิจที่สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับธุรกิจด้วยการนำความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นไปตามแผนบูรณาการภารกิจเพื่อสังคม เข้าในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของธนาคาร (Social Mission Integration) ตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสิน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 800 ราย และผ่านการคัดเลือกจากการนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่ออบรมค่ายนวัตกรรม Innovation Bootcamp ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค และกิจกรรมให้คำปรึกษาวินิจฉัยเชิงลึก เป็นต้น โดยมีผู้บริหารธนาคารออมสิน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ SMEs ร่วมงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566